Ενδιαφέρομαι

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Ποιο είναι το πρόγραμμα;

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, μεταξύ αυτών και ο τουριστικός κλάδος.

 

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποιοι οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις συμμετοχής;

Δικαιούχοι είναι εταιρείες που πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

  • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Συνιστούν νομική οντότητα ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έλαβαν συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα).
  • Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχής, τελεσίδικες και δεσμευτικές πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης, και πιο συγκεκριμένα:
    3 πράξεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ή 2 πράξεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

Ποια προϊόντα επιδοτούνται;

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή υποστήριξη υπαρχόντων
προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών. Αντίθετα, είναι επιλέξιμη η αναβάθμιση υφισταμένων υπηρεσιών για επαυξημένη λειτουργικότητα.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών) , η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με
μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. 

Ποιο είναι το ποσό επιδότησης;

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

Τα ανωτέρο ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ δεν επιδοτείται και συνεπώς ο δικαιούχος πληρώνει το σύνολο του ΦΠΑ.

Δηλαδή αν ο δικαιούχος έχει voucher αξίας €900 και αγοράσει ένα προϊόν €1.240 (καθαρή αξία €1000) τότε ο δικαιούχος πληρώνει τα €100+€240=€340 και εξαργυρώνει και το voucher των €900.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί: την ονομαστική αξία του voucher, και το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης των δικαιούχων μπορούν να υποβάλλονται έως και την 30 Νοεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 (ΕΜΕ έως 10), μπορεί να γίνεται έως τη 31 Ιανουαρίου 2023.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2,3 & 4 (ΕΜΕ μεγαλύτερο του 10), μπορεί να γίνεται έως και 28 Απριλίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος:

https://digitalsme.gov.gr

Βρείτε τις λύσεις που σας ταιριάζουν

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Email: voucher@webhotelier.net

Booking engine
Channel Manager
CRO Platform
Cloud PMS with myDATA connection
360ᵒ Solution for Property Managers